images 2Ajeti iz Kur'ana koji dokazuju da je Islam religija mira, ljubavi i bratstva:

„O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.“ Al-Baqarah 208

„Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.“ Yunus 25

„ ... ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao... Al-Maida 32

„Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ Al-Hujurat 10

„i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.“ Al-Anfal 46

„One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.“ Maryam 96

„Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.“ Al'Imran 110

„Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!“ Al-'A'raf 199