yelroseglbql6U svojim molitvama musliman od Allaha traži dobrobit i na ovom i na onom svijetu. On moliAllaha da mu podari da bude rob kojeg će On voljeti i kojeg će podržavati. On želi biti bliži Allahu od svih ljudi koji su ikada postojali; da bude u mogućnosti voljeti Allaha najjačom ljubavlju koju je ikada iko osjećao. On bi htio biti onaj rob koji hvali Allaha onako kako treba više od svih ostalih ljudi. Želio bi se ponašati na način koji priliči u Allahovu prisustvu i imati onakav moral kakav bi se Allahu najviše svidio. Želio bi biti onaj rob Allahov koji je najviše zahvalan i najviše cijeni Allahove blagodati.

Htio bi biti onaj koji je najčvršće prihvatio Allahov moral i onaj u kojem se najviše ogledaju Allahova imena. On bi želio biti osoba koja najbolje razumije i primjenjuje Kur'anske ajete. Želio bi biti osoba koja se najsavršenije i najpažljivije pokorava svim naređenjima i zabranama koje Allah objavljuje u Kur'anu. Želio bi biti osoba koja može prenositi Allahovu vjeru na najljepši, najefektivniji i najiskreniji način. Htio bi biti jedan od onih koji se, balagoslovljen onim za čim ljudi najviše žude, bori na Allahovom putu svom svojom imovinom i životom. Želio bi da ga Allah učini najjačom, najzdravijom osobom na svijetu kako bi najbolje mogao služiti Allahu najvećim kapacitetom. Moli se da bude u mogućnosti da čini sve to na najiskreniji mogući način. On bi se želio predati Allahu, cijelim tijelom i dušom, najdubljom mogućom predajom. Moli se da bude u mogućnosti da se suoči sa oskudicama koje je Allah stvorio najzahvalnije, najpovjerljivije i najstrpljivije. Htio bi biti osoba koja se najviše boji Allaha. Želio bi biti osoba koja se od Allaha najviše nada, onaj koji u Allaha ima najviše povjerenja, onaj koji nikada ne sumnja i onaj koji je najsigurniji u Allahovu pomoć, čak i onda kada mu je najteže.

Želio bi biti jedan od onih koji se najstrožije suzdržavaju od pripisivanja Allahu druga, koji se nikada ne pouzdava ni u koga drugog osim u Allaha, koji najdublje shvata činjenicu da nema Boga osim Allaha. On bi htio biti najistaknutija osoba u dobrom ponašanju; on bi želio da je onaj koji najviše voli, koji je pun poštovanja, koji je saosjećajan i samilostan, najuslužniji, najnježniji, najpožrtvovanjiji, najnesebičniji, njljubazniji, najgostoljubiviji, najpristupačniji, najzadovoljniji, najstrpljiviji, pun razumjevanja, najraspoloženiji i najpovjerljiviji. Želio bi biti onaj koji pruža najviše užitka, sreće, radosti, mira i olakšanja; onaj koji govori najljepše; onaj koji najbolje savjetuje; onaj koji se najviše pridržava savjeta;onaj koji je najposlušniji.

On bi želio biti osoba koju svi muslimani na svijetu najviše vole, poštuju, vjeruju joj, ona osoba s kojim bi najradije provodili najviše vremena, ona osoba u čijim razgovorima najviše uživaju, čijim riječima najviše vjeruju, onaj s kojim bi rado bili najviše na ovom i na onom svijetu. Želio bi biti nagrađen najljepšom nagradom koju je Allah obezbjedio na Ahiretu; biti onaj koga je Allah najviše uzdigao. Želio bi biti onaj koga Allah najviše podržava, koji je blagoslovljen bliskošću s Allahom, a zbog svega toga i nagrađen najljepšim Allahovim blagoslovom u lijepom Džennetu/raju/nebu.

Muslimani bi željeli dostići „najviši stepen“ u svim ovom prelijepim blagoslovima. Međutim, s obzirom da su ovom razumjevanju, ljubavi i iskrenosti poučeni u Kur'anu, oni žele sve ove blagoslove i ljepote „najvišeg stepena“ i za svoju braću. Baš kao što oni žele da postanu najbliži Allahu, da budu sluge koje Allah najviše voli, oni bi željeli da i njihova braća, muslimani, također budu među onima koje Allah najviše voli i koje je učinio najistaknutijim u svojoj blizini. Iz tih razloga oni se mole ne riječima „meni“ već riječima „nama“. Oni se mole govoreći „daj nam sve te blagodati moj Gospodaru“, umjesto da kažu „daj meni sve te blagoslove moj Gospodaru“.

Kada se musliman moli za njih sa dobrom namjerom, oni mu uzvraćaju na potpuno isti način. Na primjer, kada neko kaže: „Neka ti Allah podari ugodan dan“, musliman kojem je to rečeno bi odgovorio: „Neka nam Allah svima podari ugodan dan“. Isto tako kada neko kaže: „Neka Allah bude zadovoljan tobom“, drugi bi odgovorio: „Neka Allah bude zadovoljan sa svima nama“.

Ovakvo ponašanje prakticiraju osobe koje žele biti najistaknutije u vjerovanju, biti najbolji primjer onima koji se boje Allaha, osobe koje vole Allaha najviše. Na poslijetku, ovakva vrsta ponašanja koju musliman pokazuje u svojim molitvama je veoma važan pokazatelj njegove vjere, ljubavi prema Allahu, njegovog strahopoštovanja prema Allahu te njegove iskrenosti i dubokoumnosti.

U Kur'anu Allah nam daje mnoge primjere molitvi muslimana koje ukazuju na takvo ponašanje. Neki od takvih primjera su slijedeći:

„...Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put... (Sura Al-Fatiha: 2-6)

„A ima i onih koji govore: "Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" (Sura Al-Baqara: 201)

„Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!“ (Sura Al-Baqara: 286)

"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“ (Sura Al'Imran: 8)

„oni koji budu govorili: 'Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!'; „(Sura Al'Imran: 16)

„za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. "Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!“ (Sura Al'Imran: 16)