coronaU biti uzrokovane su erupcijama na Suncu. Naelektrisane čestice, koje do Zemlje nose solarni vjetrovi, Zemljina magnetna polja usmjeravaju prema regijama visokoe geografske širine gdje stanuje veoma malo ljudi. Joniziraju se pri sudaru sa atomima oksigena i nitrogena u atmosferi, što uzrokuje emisiju svjetlosti., ovaj ummet vaš, jedan je ummet, a Ja sam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte.

 

Ali oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se Nama vratiti. (Sura al-Anbiya’, 92-93)

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, braća; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali. (Sura Al ‘Imran, 103)

Vjernici su braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. (Sura al-Hujurat, 10)

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih. (Sura al-Anfal, 46)

ALLAH NAREĐUJE SVIM MUSLIMANIMA DA SE BORE ZAJEDNO KAO JEDAN

A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: "Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!"? (Sura an-Nisa’, 75)

I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa, Allah dobro vidi šta oni rade;, (Sura an-Anfal, 39)

… i za one koji se brane od onih koji ih ugnjetavaju. (Sura ash-Shura, 39)

Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. (Sura as-Saff, 4)

MUSLIMANI SE BORE SVI KAO JEDAN

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone. (Sura at-Tawba, 36)

MUSLIMANI SE BORE ZAJEDNO POD VODSTVOM IMAMA

0302"I sjeti se kada si ti poranio, i čeljad svoju ostavio DA VJERNICIMA ODREDIŠ MJESTA PRED BORBU – a Allah sve čuje i zna – (Sura Al ‘Imran: 121)

A KOLIKO JE BILO VJEROVJESNIKA UZ KOJE SU SE MNOGI ISKRENI VJERNICI BORILI, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali – a Allah izdržljive voli – (Sura Al ’Imran, 146)

KREĆITE U BOJ, BILI SLABI ILI SNAŽNI, I BORITE SE NA ALLAHOVU PUTU ZALAŽUĆI IMETKE SVOJE I ŽIVOTE SVOJE! To vam je, da znate, bolje! (Sura at-Tawba, 41)

O VJEROVJESNIČE! BODRI VJERNIKE NA BORBU! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijedit ćete dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijedit ćete hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. Sada vam Allah daje olakšicu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijedit ćete dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijedit ćete, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi. (Sura al-Anfal, 65-66)